Обяви » Обявление

№60/01.12..2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за разделяне на ПИ 3 К.Р. 782 по план на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Ненко Темелков и Силвия Темелкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                              Община Ковачевци

обявление 60