Новини » Проект!Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци,

Проект! Изменение и допълнение за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Ковачевци