Обяви » ЗАПОВЕД

№ РД 62 /22.02.2018г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 06/20.02.2018г.,

След като се запознах с представената по преписката документация за исканото изменение,

 

                                            РАЗРЕШАВАМ:

 

1. Да се изработи План за регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/  в частта за  УПИ І – 161, кв.29, с.Егълница,   общ. Ковачевци, обл. Перник, като се предвижда промяна на границите на  УПИ І – 161, кв.29, по действащият регулационен план на с.Егълница, при което към  съществуващият урегулиран поземлен имот се добавя площта на поземлен имот/ПИ/ № 160, собственост на заявителите – Цветанка и Йорданка Михови, попадащ в квартал 29. Образува се нов УПИ  І-161,160 от кв.29, като запазва отреждането си за малко етажно жилищно строителство.

2. Обявяване съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ.

Проектът следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 8/04.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Планът да бъде изготвен във фаза окончателен проект, в срок от тридесет /30/ дни от датата на издаване на становището.

ЗАПОВЕД