Обяви » Обявление

13 /03.04.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на с.Лобош, за нови УПИ II-62, III-62, IV-62, кв.44 и нова улица  ОТ9а – ОТ9в, община Ковачевци, с възложители: Борис Ив. Ситарски и Ангелина Ив. Ситарска.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №13 – 03.04.2018г.