Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

53/05.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№1153 по кадастралния и регулационен план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Димитър Иванов Ананиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

обявление 53

                                                                                Община Ковачевци