Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№56/15.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за художествена обработка на дървесина с демонстративен център в УПИ I-042031,кв. 113 по плана на с.Ковачевци, Община Ковачевци, Област Перник”, с възложител: Радмила Томова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Обявление № 56