Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№60/05.12.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кад.план на с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци с неурегулирани дворни места ПИ 7 и ПИ8, с възложител: Георги Велинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-60