Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№63/11.12.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №1 с попадащите в него сгради по кад.план на с.Ракиловци, махала „Миьови”, община Ковачевци, с възложител: Светла Иванова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-63