Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД -63/15.02.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

 

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 10.75/ десет лева и седемдесет и пет стотинки/ на декар;

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 9.68 /девет лева и шестдесет и осем стотинки/ на декар;

 

за срок от една стопанска година /2018-2019 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

 

Егълница

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

 

054536

При селото

пасище, мера

ІІІ

2.507

054686

Ридо

Изп.ливада

ІІІ

3.231

054560

Барата

Изп.ливада

ІІІ

8.959

054680

Барата

пасище, мера

IV

3.099

049569

Денка

Изп.ливада

ІІІ

2.963

049580

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.405

049637

Денка

Изп.ливада

ІІІ

1.441

049631

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.274

050519

Денка

Изп. ливада

V

2.558

050528

Денка

Изп. ливада

V

1.754

050524

Денка

Изп. ливада

V

0.918

050516

Денка

Изп. ливада

V

1.048

050517

Денка

Изп. ливада

V

1.283

058014

Чифлико

Изп.ливада

IV

6.920

038597

Чифлико

изп. ливада

0.704

048508

Герена

изп. ливада

ІV

0.316

048509

Герена

изп. ливада

ІV

0.324

048518

Стубело

изп. ливада

ІV

0.290

048528

Стубело

изп. ливада

ІV

0.739

048554

Стубело

изп. ливада

ІV

1.037

048558

Герена

изп. ливада

ІV

0.693

049505

При селото

изп. ливада

ІV

0.988

049507

При селото

изп. ливада

ІV

1.774

049516

Стубело

изп. ливада

ІV

1.891

049648

Денка

изп. ливада

ІІІ

1.114

038821

Чифлико

изп. ливада

0.277

038823

Чифлико

изп. ливада

1.398

038590

Чифлико

ливада

VI

0.192

049509

При селото

ливада

IV

0.899

045501

При линията

изп. ливада

ІІІ

2.585

048501

При селото

ливада

IV

0.288

048530

Герена

Изп. Ливада

ІV

0.270

049617

Денка

изп. ливада

ІІІ

0.425

049622

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.987

042505

Веловин дол

ливада

ІІІ

5.893

042503

Веловин дол

ливада

ІІІ

6.739

041511

Тризленица

изп. ливада

ІІІ

17.929

049607

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.278

042507

Веловин дол

ливада

ІІІ

11.434

038650

Чифлико

Изп. ливада

1.057

038661

Чифлико

ливада

VI

0.530

047535

Курешница

изп. ливада

ІІІ

1.969

041506

Тризленица

изп. ливада

ІV

2.218

046187

…………..

ливада

ІІІ

1.428

041510

Тризленица

Пасище, мера

ІІІ

5.114

055555

Шаварище

Пасище, мера

V

1.900

055559

При Николини

Пасище, мера

V

2.409

055615

присое

храсти

ІІІ

7.028

 

 

 

 

Сирищник

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

090002

Поляна

ливада

IV

4.933

003018

Преслъп

пасище, мера

IX

2.571

018013

Долна Гърбаница

ливада

III

3.606

018019

Долна Гърбаница

ливада

III

6.277

063022

Умище

ливада

IV

5.819

063002

Милевица

ливада

IV

2.000

089003

Ридо

ливада

IX

0.913

063021

Умище

ливада

IV

1.641

053005

Поляна

Пасище, мера

ІV

13.604

053014

Мах. Антова

Пасище, мера

ІV

5.411

087017

Каладжийска

ливада

VIII

10.309

063044

Милевица

ливада

IV

23.337

062013

Милевица

пасище, мера

IX

61.787

063053

Ранова бахча

ливада

IV

3.202

031017

Леската

храсти

VIII

3.060

080053

Вакъло

пасище, мера

VIII

16.575

031022

Леската

ливада

VIII

34.486

048016

Крънчов дол

Пасище, мера

IX

3.868

087018

каладжийска

ливада

VIII

30.752

 

 

 

Косача

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

114010

Конярица

ливада

IV

2.684

114031

Конярица

ливада

IV

2.378

 

 

 

Ковачевци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

119001

Пузалка

Пасище, мера

III

   4.364

121003

Пузалка

Пасище, мера

III

   4.455

044019

Иловица

Пасище, мера

1.834

004003

Поятата

Пасище, мера

VIII

2.353

004006

Поятата

Пасище, мера

VIII

0.832

009012

киселица

храсти

VIII

7.132

031002

Косачки рид

Пасище, мера

VIII

13.090

052001

Косачка река

Пасище, мера

VII

3.411

058028

Дж. чука

храсти

VII

2.025

058029

Дж. чука

Пасище, мера

VII

2.632

061003

Голи рид

Изост.тр.насаждения

VII

5.715

062002

Лаженски рид

Пасище,мера

VII

2.132

063002

Лаженски рид

ливада

VII

7.133

064020

Лаженски рид

храсти

VII

1.944

120001

пузалка

ливада

III

1.135

070001

Лаженски рид

Пасище,мера

VII

31.050

056018

Косачка река

храсти

III

1.169

056017

Косачка река

храсти

III

4.785

056011

Косачка река

Пасище,мера

III

1.225

 

 

 

с. Светля

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/дка

021001

Градище

ливада

IV

6.977

022015

Градище

пасище, мера

IV

32.847

023151

Дъбрава

ливада

V

10.252

023146

Дъбрава

ливада

V

3.410

023147

Дъбрава

ливада

V

23.316

023077

Големите ниви

ливада

V

9.842

023066

Стефанова бара

ливада

V

3.950

023063

Бойкьовец

ливада

V

2.009

023058

Стефанова бара

ливада

V

1.662

023055

Стефанова бара

ливада

V

1.358

023056

Стефанова бара

ливада

V

2.275

023171

Дъбрава

Изп.ливада

V

41.858

023068

Лешке

Изп.ливада

V

0.859

023144

Дъбрава

Изп.ливада

V

25.707

023168

Павловица

Изп.ливада

V

13.989

024026

Чифлика

ливада

V

5.224

027013

Крушите

ливада

X

1.056

027020

Череша

ливада

X

7.334

027033

Череша

Изп.ливада

X

0.127

027036

Череша

Изп.ливада

X

0.517

027042

Череша

Изп.ливада

X

0.431

027044

Череша

Изп.ливада

X

0.282

027008

Череша

Изп.ливада

X

4.020

030001

Драмжика

изп. ливада

IX

28.931

029062

Отжиница

изп. ливада

VI

1.244

029099

Оджиница

ливада

VI

0.284

029115

Отжиница

Пасище, мера

VI

1.619

029075

отжиница

Пасище, мера

VI

0.366

029076

Отжиница

Пасище, мера

VI

0.833

029088

Отжиница

Изп.ливада

VI

0.552

029111

Отжиница

Пасище, мера

VI

7.037

029129

отжиница

Изп.ливада

VI

4.648

028001

Петкова поята

Пасище, мера

X

11.508

028021

Петкова поята

Изп.ливада

X

8.322

019020

Градините

Изп.ливада

V

7.945

019034

Панджиница

Изп.ливада

V

0.232

019043

Панджиница

Изп.ливада

V

0.761

021039

Зад село

Изп.ливада

V

3.981

028003

Петкова поята

Изп.ливада

X

26.809

023018

Павловица

Изп.ливада

V

0.169

 

023088

Дъбрава

изп. ливада

V

13.183

025034

Присое

пасище, мера

X

58.65

019114

Локмите

изп. ливада

V

25.167

019112

Локмите

изп. ливада

V

9.682

019100

Грънчарска мах.

Изп.ливада

V

15.325

027053

Череша

пасище, мера

X

127.022

027049

Череша

Изп.ливада

X

0.086

030005

Драмжика

Изп.ливада

IX

12.979

 

 

Чепино

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

136006

Чепино

Из. ливада

IX

26.696

136004

Чепино

Из. ливада

IX

36.70

000004

Чепино

Пасище с храсти

IX

12.863

000067

Бранище

Из. ливада

VI

2.988

000092

Чепино

Пасище, мера

VII

12.557

000036

Кошаревица

Из.ливада

VIII

11.782

000037

Чепино

Пасище,мера

VII

20.160

000040

Чепино

Пасище,мера

VII

18.386

 

 

 

С. Калищe
НАЧИН НА ТРАЙНОПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
ливада IX ПИ   056010 огорски дол 3.163
ливада IX ПИ   056012 огорски дол 2.388
ливада IX ПИ   056015 огорски дол 1.631
ливада IX ПИ   056019 огорски дол 2.720
ливада IX ПИ   056033 огорски дол 2.188
ливада V ПИ   056049 огорски дол 3.207
ливада V ПИ   056077 огорски дол 1.427
ливада IX ПИ   056078 огорски дол 5.050
ливада IX ПИ   056080 огорски дол 4.561
ливада IX ПИ   056083 огорски дол 6.652
ливада IX ПИ   056084 при поповци 3.344
ливада IX ПИ   056086 при поповци 4.855
ливада V ПИ   072001 бачевци 3.470
ливада V ПИ   092001 бреске 1.569
ливада V ПИ   093005 бреске 1.016
пасище-МЕРА V ПИ   094025 бреске 3.158
пасище-МЕРА IX ПИ   101001 мусеница 25.027
ливада V ПИ   104034 при гробищата 2.880
ливада V ПИ   104036 при гробищата 2.969
ливада V ПИ   105011 могилите 2.627
пасище-МЕРА V ПИ   105015 могилите 1.917
ливада V ПИ   105024 могилите 0.510
ливада V ПИ   105025 могилите 0.557
ливада VI ПИ   109086 загрането 2.793
ливада V ПИ   111001 калишки дол 2.828
ливада V ПИ   111008 калишки дол 1.557
ливада V ПИ   111009 калишки дол 0.778
ливада V ПИ   111035 калишки дол 7.188
ливада V ПИ   111036 калишки дол 3.233
ливада V ПИ   111037 калишки дол 2.941
ливада V ПИ   111038 калишки дол 4.988
ливада V ПИ   111040 калишки дол 1.474
ливада V ПИ   111054 калишки дол 6.148
ливада V ПИ   111055 калишки дол 2.938
ливада V ПИ   111080 калишки дол 5.182
ливада V ПИ   111081 калишки дол 2.255
ливада V ПИ   111084 калишки дол 1.559
ливада V ПИ   158001 бачевци 1.030
ливада IX ПИ   162001 мусеница 1.101
храсти IX ПИ  056027 Огорски дол 0.370
храсти V ПИ  105003 Могилите 1.310
храсти V ПИ  111010 Калишки дол 3.597
храсти V ПИ  111039 Калишки дол 1.516
храсти V ПИ  111062 Калишки дол 10.150
храсти V ПИ  111011 Калишки дол 0.340

 

 

 

 

 

 

 

С. СЛАТИНО ЕКАТТЕ: 67266                    

 

030024 Градище Пасище, мера IX 55.498
037007 Неизвестна ливада IX 9.721

 

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 20.03.2019  год.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  21.03.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 20.03.2019 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 20.03.2019 год. в деловодството на община Ковачевци.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.