Обяви »

З А П О В Е Д

№РД155/13.05.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 4/09.05.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв.48 по регулационния план на с.Ковачевци.

С проекта се предвижда  промяна на дворищно-регулационните граници на УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв.48 по действащия регулационен план на с.Ковачевци, община Ковачевци.

С проекта не се предвижда обособяване на нов квартал и обособяване на нови улици. Предвижда се изменение на дворищно-регулационните граници на УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв. 48 по регулационния план на с.Ковачевци.

Новообразуваните УПИ са с площи, както следва:

- II-659 с площ 635 кв.м.

- XVI-659 с площ 635 кв.м.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40%;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

Заповед