Новини »

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.“При Ляшковци“

-ПИ  по ВКС № 051520 , и м. „Чифлико“  – ПИ по ВКС №038832 и №038831  в землището на с. Егълница, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.„При Ляшковци“ – ПИ по КВС №051520 и м. „Чифлико“ – ПИ по ВКС №038832 и №038831
в землището на с. Егълница, община Ковачевци.

Съобщение (2)