Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/31.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 6 и съществуващата в него двуетажна масивна жилищна сграда по кадастралния план на с.Егълница, махала “Угринска”, Община Ковачевци, с възложител: Методи Йорданов Крумов и Илонка Асенова Крумова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-44-2019г.