Обяви »

З А П О В Е Д

№РД18/10.01.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 1/09.01.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №9 от 23.05.2019г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

Изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация на улица с ОТ 136-ОТ 139 и част от кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци, област Перник.

Изменението касае промяна на улица ОТ 136- ОТ 139 между кв. 5 и кв.35  с ширина 8,9 м. и нова дължина 107,93 м. и обособяване на нови УПИ в кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник.

С проекта не се предвижда обособяване на нови квартали.

Чрез новопроектираните улици се осигурява достъп до новопроектираните УПИ в съответните квартали.

В кв. 5 се обособяват следните УПИ:

-          УПИ II - с площ 876 кв.м.;

-          УПИ III - с площ 552 кв.м.;

-          УПИ IV – с площ 536 кв.м.

          В кв. 35 се обособяват следните УПИ:

-          УПИ I - с площ 1372 кв.м.;

-          УПИ II 409 - с площ 1961 кв.м.;

-          УПИ III – с площ 1137 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

SKM_C25820011015550

SKM_C25820011015570