Новини »

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  123/13.03. 2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, считано от 13.03.2020г. и  издадена Заповед № РД -01-124/13.03.2020г.  на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъдат затворени, считано от  20.00ч. на 13.03.2020г.   до  29.03.2020г. заведенията за обществено хранене, кафета, ресторанти, пивници, къщи за гости, бунгала, хотели и места за настаняване.

2.Забранявам в търговски обекти- магазини сервирането и употребата на алкохолни напитки,  кафета и  ползването им като питейни заведения.

За констатирани нарушения по настоящата заповед упълномощавам органите на полицията и кметските наместници по населените места  на територията на община Ковачевци, да съставят Актове за установяване на административни нарушения  по реда на  ЗАНН.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на Полицейски участък  Ковачевци.

Копие от настоящата заповед да се връчи на  кметските наместници по населени места  на  управителите на търговските обекти, заведения за обществено хранене, места за настаняване и пивници за сведение и изпълнение, а на началника на ПУ – Ковачевци за контрол.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

Заповед