Обяви »

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28 април / вторник/ от 13.00 часа беше проведено заседание на Комисия, назначена със  Заповед № РД – 179/27.04.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци.

Комисията заседава в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Любомир Цветков – Зам. –кмет на Община Ковачевци

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Христо Булев –  Ст.специалист „Местни приходи и такси”  при  Община Ковачевци
  2. Весела Борисова – Ст.специалист „Общинска собственост” при Община Ковачевци
  3. Зорница Иванова – Ст.специалист „Хуманитарни дейности” при Община Ковачевци

 

Комисията има задача да разпредели мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за отдаване за ползване под наем от местни животновъди.

На основание чл.100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

Комисията пристъпи към работа, спазвайки нормативните разпоредби  в следните документи:

С Решение № 52 от 31.01.2020 г., Общински съвет – Ковачевци е приел Годишен план за паша за 2020-2021 г.,  съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Годишният план за паша определя годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд в населените места на територията на Община  Ковачевци  при спазване на правилата за ползването им, приети от Общински съвет-Ковачевци на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ като определя:

1.  местоположението и размера на пасищата в населените места на територията на община  Ковачевци за отглеждане на пасищни животни, както и правилата за ползването им.

2. площите, които ще се предоставят на лица, които желаят да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние чрез косене.

 В Приложение на  Приетия Годишен план за паша е  СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ.

Председателят на Комисията предостави за разглеждане от останалите й членове всички постъпили и приети в Общинска администрация Ковачевци, до нормативно установения срок – 10 март 2020 г., заявления от собственици на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система  (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Комисията  трябва да определи  площта на имотите,  които ще бъдат отдадени под наем на местните животновъди, съгласно приетите норми за площи. Разпределението е съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански  животни.

Комисията установи, че не е подадено нито едно заявление.

 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Заседанието бе закрито в 13.20 часа.

Комисия:

Председател:

 

  1. …………………………/инж.Любомир Цветков/

Членове:

  1. ………………………/ Христо Булев/
  2. ………………………/Весела Борисова/
  3. ………………………/Зорница Иванова/

 

 

 

ПРЕДОСТАВЕН НА ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

Протокол