Обяви »

 

 

З А П О В Е Д

№ РД 190/08.05.2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4 и т. 8,чл. 44, ал.2, и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 63 ал. 4 и 5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разрастващата се пандемия от COVID-19 и удължаването на срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г., съгласно Решение на Народното събрание, с цел запазване живота и здравето на населението на община Ковачевци

Н А Р Е Ж Д А М:

Да не се провеждат масовите мероприятия от КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ за 2020г., както следва:

1. Курбан на параклиса „Св. Никола Летни“ в село Сирищник, на 09.05.2020г.

2. Курбан в черквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Ковачевци, на 11.05.2020г.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Иво Симеонов – Заместник – кмет на Община Ковачевци.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, както и да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла за запознаване на населението.

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ (П)

Заповед 190 от 08.05. 2020 г .