Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№17/29.05.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява одобрено изменение на ПУП (подробен устройствен план) план регулация и застрояване за  УПИ VII- За ОБНС, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване по регулационния план на с.Ковачевци, община Ковачевци  , с възложител: Община Ковачевци и издадена Заповед № РД-216/28.05.2020г. на Кмета на Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изменението на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

З А П О В Е Д

№ 216/28.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 3/21.05.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №1 от 09.01.2020г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

 

 

Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване за  УПИ VII- За ОБНС, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване по регулационния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и касае промяна на дворищно-регулационната му граница.

С проекта не се предвижда обособяване на нов квартал и обособяване на нови улици.

Изменя се дворищно-регулационната граница на УПИ VII – За Обнс, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване, УПИ VIII- За хотел и УПИ IX – за дом паметник на „Георги Димитров” и експозиционна зала, кв. 101 по регулационния план на с.Ковачевци.

Новообразуваните УПИ са с площи, както следва:

-          VII- за Обнс, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване с площ 7710 кв.м. ;

-          VIII – за хотел с площ 2765 кв.м.;

-          IX – За дом-паметник на „Г.Димитров” и експозиционна зала с площ 6045 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Смесена многофункционална зона” устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60 %;

-          Интензивност на застрояване – до 3,5;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 20 м.;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

SKM_C25820052914160