Актуална тема »

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“  ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЕН“ 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

Във връзка с изискванията на Наредба №8121 з- 968  о т 10 Декември 2014 г . За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, уведомяваме Ви че:

 

Чл.6 Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние,  по- малко от 50 метра до тях,  от настъпването на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на сърнищата.

Чл.10 Физически и юридически лица,  преминаващи покрай неожънати площи,  са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари .

Чл.16. (1) При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици,  широки не по-  малко от 6,  изпълнени чрез ожънване,  отстраняване на сламата и изораване.

(2) Пожарозащитните ивици по ал.1 се изпълняват и за отделяне на площите засети с житни култури,  от:

1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др:

2.автомобилни пътища от републиканска и общинска пътна мрежа:

3.от огради на газоразпределителни и катодни станции,  кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи,  петролопроводи, бензиностанции и други обекти.

 

Писмо