Актуална тема »

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Областна  дирекция „Земеделие“ – Перник 

На основание чл.3 , ал.4 от Устрйствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ и в изпълнение на изискванията, регламентирани в Наредба №8 121 з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121-3-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, поради повишаване на опасността от възникване на пожари в земеделски земи и с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум на вредите последствията и щетите от тях.

Заповед РД- 166 от 29.05.2020 г.