Обяви »

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 355/13.08.2020год. на Кмета на Община Ковачевци, Общинска администрация Ковачевци

 

О Б Я В Я В А:

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

№ по ред Обект Площ /кв.м. Начална тръжна цена без ДДС /лв. Граници по скица:
1. УПИ IX кв.3 с. Лобош 630  3 790. 83 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128;

Север: УПИ VIII кв.3

Юг: УПИ X кв.3

2. УПИ X кв.3 с. Лобош 630  3 790.83 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128;

Север: УПИ IX кв.3

Юг: УПИ XI кв.3

3. УПИ XI кв.3 с. Лобош 710 4 271.67 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128;

Север: УПИ X кв.3

Юг: УПИ XII кв.3

4. УПИ XII кв.3 с. Лобош 780 4 693.33 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128-132;

Север: УПИ XI кв.3

Юг: УПИ XIII кв.3

5. УПИ XIII кв.3 с. Лобош 730 4 392.50 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-132;

Север:УПИ  XII кв.3

Юг: УПИ XIV кв.3

6. УПИ XIV кв.3 с. Лобош 680 4 091.67 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-132;

Север: УПИ XIII кв.3

Юг: УПИ XV кв.3

7. УПИ XV  кв.3 с. Лобош 710 4 271.67 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-132-133;

Север: УПИ XIV кв.3

Юг: УПИ XVI кв.3

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 16.09.2020 г. от :

10.00 часа- за обект по т.1

10.30 часа- за обект по т.2

11.00 часа- за обект по т.3

11.30 часа- за обект по т.4

13.00 часа- за обект по т.5

13.30 часа- за обект по т.6

14.00 часа-за обект по т.7

 

в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 15.09.2020г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 15.09.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 15.09.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79