Актуална тема »

На 04.08.2020 г. е подписан договор № Д-120/04.08.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци” във връзка с изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0026-C01/22.04.2020 г., одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Стойността на договора е 282 187.81 лв. с вкл. ДДС, от които 274 400.81 лв. с вкл. ДДС  за технологичната рекултивация на депото и собствен принос 7 787 лв. с вкл. ДДС за биологична рекултивация. Срокът за изпълнение на договора е 9 месеца. Предстои откриване на строителната площадка на 24.08.2020 г. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.