Обяви »

     

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 123 062.65 лева се прибавя сумата  700  лева и сумата става 123 762.65 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 148 202.65 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  195 202.65 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 900 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        3 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 200 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 23 и 24:

 

23. 3 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ XII-227 кв.32 с.Косача
24. 60 кв.м. неуредени сметки по регулация от ПИ 20 к.р.853 с.Ковачевци

 

Добавя се нова Глава VIII:

 

VIII. Учредяване безвъзмездно право на строеж.

 

1. Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с инвестиционно намерение за Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане и благоустрояване на  прилежащи части на терен-манастир „Свети Пророк Илия“ в НУПИ 0,137, с.Чепино, ЕКАТТЕ 80385, община Ковачевци