Обяви »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 394/15.09.2020 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран Поземлен имот III-86 кв.12, с  площ 742 кв.м., находящ се в с. Сирищник, с граници по скица:

 

ИЗТОК:  УПИ VI-91

ЗАПАД:  OK 41-39

СЕВЕР: IV-85

ЮГ: II-87

 

 

с начална тръжна цена 10 804 /десет хиляди осемстотин и четири лева /,  или 9 003.33 лв. /девет хиляди и три лева и тридесет и три ст./ без ДДС

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.10.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 16.10.2020 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 16.10.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79