Обяви »

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво  на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган  към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

От 2003 г. Съвета на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето.  Той включва представители на  младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат  с държавни и неправителствени  организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането  и е разделено на 3 нива :  общинско, регионално и национално.  За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура.
Ще се приемат кандидатури  в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.
г) индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление  а), б) или  в), то е необходимо към формуляра за кандидатстване  да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.
При попълване на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства, всяко дете  има възможност да отбележи дали се самоопределя  като дете от уязвима група. С това отбелязване кандидатът автоматично участва  в  класирането и за свободните квотни места.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност
  • Креативност
  • Толерантност
  • Ангажираност към обща кауза
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
  • Ориентираност към резултати
  • Организаторски умения
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
  • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

 

Кандидатите за членове на Съвета на децата трябва да подадът докумнтите си в деловодството на Община Ковачевци или на e- mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

imgDAD0