Актуална тема »

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА 15 февруари 2022 г.

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОВАЧЕВЦИ И ПЕРНИК

 

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ И ОБЩИНА ПЕРНИК

канят жителите на

Община КОВАЧЕВЦИ – СЕЛАТА КОВАЧЕВЦИ, СИРИЩНИК, КАЛИЩЕ, ЛОБОШ, ЕГЪЛНИЦА, СВЕТЛЯ, РАКИЛОВЦИ, КОСАЧА, ЧЕПИНО И СЛАТИНО

и

жителите на  Община ПЕРНИК (с изключение на град ПЕРНИК – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) – град БАТАНОВЦИ и селата БОГДАНОВ ДОЛ, БОСНЕК, ВИСКЯР, ВИТАНОВЦИ, ГОЛЕМО БУЧИНО, ДИВОТИНО, ДРАГИЧЕВО, ЗИДАРЦИ, КЛАДНИЦА, КРАЛЕВ ДОЛ, ЛЕСКОВЕЦ, ЛЮЛИН, МЕЩИЦА, ПЛАНИНИЦА, РАДУЙ, РАСНИК, РУДАРЦИ, СЕЛИЩЕН ДОЛ, СТУДЕНА, ЧЕРНА ГОРА, ЧУЙПЕТЛЬОВО, ЯРДЖИЛОВЦИ

 

да участват в Учредителното събрание за учредяването на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“. Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство между Община Ковачевци, Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в  строителните му граници) и местни представители на стопанския и нестопански сектор, действащи на обособената територия.

Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИГ КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител.

За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да представи следните документи:

 1. За физически лица:
 • ●       копие от лична карта;
 • нотариално заверено пълномощно при необходимост.
 • за физическите лица – Занаятчии, Културни дейци (музиканти, артисти, певци, и други) – съответното удостоверение.
 • за физическите лица – Земеделски производители – анкетна карта;
 1. За юридически лица /Еднолични търговци, Търговски дружества или СНЦ, Читалища, Фондации/:
 • копие от лична карта;
 • актуално състояние от Търговски регистър (неофициално);
 • легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание с определен представител;
 • Ако представителят е упълномощено лице, легитимира се с нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията. Упълномощеното лице трябва да е вписано в решението по предходната точка.
 1. За Община КОВАЧЕВЦИ и Община ПЕРНИК:
 • копие от лична карта;
 • решение на общинския съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

 

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ  – ПЕРНИК“;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 5. Определяне на размера на членския внос и срокове за внасяне;
 6. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 7. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 8. Закриване на учредителното събрание.

 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 15 февруари 2022 г. от 11 :00 ч. в с.Ковачевци в сградата на Етнографски център с. Ковачевци