Обяви »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -25/09.02.2022год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Урегулиран поземлен имот - № X, кв.39  с площ

1386 кв.м., находящ се в с. Сирищник.

с граници по скица:

 

ИЗТОК: Улица т.211а-211б

ЗАПАД: Улица т.211-213

СЕВЕР: Улица т.211-211а

ЮГ: УПИ XI кв.39

 

 

с начална тръжна цена 14 719 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лева/ с вкл. ДДС или  12 265.83 лв./дванадесет хиляди двеста шестдесет и пет лева и осемдесет и три ст./  без ДДС

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 16.03.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 15.03.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 15.03.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 15.03.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -26/09.02.2022год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Урегулиран поземлен имот – № XI, кв.39  с площ

1386 кв.м., находящ се в с. Сирищник.

с граници по скица:

 

ИЗТОК: Улица т.211а-211б

ЗАПАД: Улица т.211-213

СЕВЕР: УПИ X кв.39

ЮГ: УПИ XII кв.39

 

 

с начална тръжна цена 14 719 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лева/ с вкл. ДДС или  12 265.83 лв./дванадесет хиляди двеста шестдесет и пет лева и осемдесет и три ст./  без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 16.03.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 15.03.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 15.03.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 15.03.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -27/09.02.2022 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Урегулиран поземлен имот – № XII, кв.39  с площ

1386 кв.м., находящ се в с. Сирищник.

с граници по скица:

 

ИЗТОК: Улица т.211а-211б

ЗАПАД: Улица т.211-213

СЕВЕР: УПИ XI кв.39

ЮГ: УПИ XIII кв.39

 

с начална тръжна цена 14 719 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лева/ с вкл. ДДС или  12 265.83 лв./дванадесет хиляди двеста шестдесет и пет лева и осемдесет и три ст./  без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 16.03.2022г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 15.03.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 15.03.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 15.03.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

с начална тръжна цена 14 719 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лева/ с вкл. ДДС или  12 265.83 лв./дванадесет хиляди двеста шестдесет и пет лева и осемдесет и три ст./  без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 16.03.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 15.03.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 15.03.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 15.03.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -28/09.02.2022 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Урегулиран поземлен имот – № XIII, кв.39  с площ

1389 кв.м., находящ се в с. Сирищник.

с граници по скица:

 

ИЗТОК: Улица т.211а-211б

ЗАПАД: Улица т.211-213

СЕВЕР: УПИ XII кв.39

ЮГ: УПИ VII кв.39

 

с начална тръжна цена 14 751 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и един лева/ с вкл. ДДС или  12 292.50 лв. /дванадесет хиляди двеста деветдесет и два лева и петдесет ст./  без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 16.03.2022г. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 15.03.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 15.03.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 15.03.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79