Обяви »

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

          На основание чл. 39, ал. 1 т.1 и във връзка с  чл. 37  от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди,

ОБЯВЯВА:

          Проект за определяне на санитарно – охранителна зона около тръбен кладенец за питейно -битово водоснабдяване на „Регионален СТЕМ център“ , с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 /един/ месец, всеки работен ден в периода от 16.02.2022 г. – 16.03.2022 г., в сградата на Община Ковачевци, дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие „  от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.