Актуална тема » УВЕДОМЛЕНИЕ-ЗА-ОТВАРЯНЕ-НА-ЦЕНОВИ-ОФЕРТИ-НА-УЧАСТНИЦИ-В-ОТКРИТА-ПРОЦЕДУРА

УВЕДОМЛЕНИЕ-ЗА-ОТВАРЯНЕ-НА-ЦЕНОВИ-ОФЕРТИ-НА-УЧАСТНИЦИ-В-ОТКРИТА-ПРОЦЕДУРА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ  

 

 

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на  хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, Целодневна детска градина с.Лобош” – шест обособени позиции.

Уважаеми участници,   

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 «Предлагана цена» ще се извърши на 01.07.2013 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и  съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки има право да присъства Ваш представител /законен представител на участника или упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно/, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.