Актуална тема » О Б Я В А

НА 14.08.2013 г. ОТ 10.30 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе извънредно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред

              1. Докладна записка относно: Осигуряване на  достъп до В и К  системите и съоръжения- публична общинска собственост, във връзка с  временно предоставяне на  водоснабдителни и  канализационни услуги от В и К оператора “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник,  на потребителите на  територията на община Ковачевци,  до сключването на договор по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите.

                                                       Внася: Васил Станимиров-

                                                       Кмет  на Община Ковачевци

              2. Докладна записка относно: Кандидатстване на Сдружение  “Православен патронаж Св. Петка”, село Дебели лаг с проектно предложение   “Ремонт на църкви “Свети Симеон Стълпник” село Егълница, “Свети Атанасий” село  Калища, “Свети Харалампий”  село Лобош, “ Света Неделя”  село Сирищник пред Стратегията за местно развитие на СНЦ Местна инициативна група  “Радомир – Ковачевци – Земен”, по мярка  322 “Обновяване  на населените места

                                                                  

                                                       Внася: Васил Станимиров-

                                                       Кмет  на Община Ковачевци