Актуална тема »

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА за

„Извършване на строително-монтажни работи по общински сгради и съоръжения” – шест обособени позиции

 

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9019034

http://kovachevtsi.com/?page_id=223