Актуална тема »

ДО

РЪКОВОДСТВАТА  НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

“КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА”

КОАЛИЦИЯ ”ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДГ”

КОАЛИЦИЯ ”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

 

Относно: назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  народни представители  в 43- то Народно събрание на 5 октомври 2014г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 27 август  (сряда) 2014г. от 10,00 часа  в  сградата на Общинска администрация – Ковачевци,  на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК)  на територията на община Ковачевци, за подготовка и произвеждане изборите за  народни представители в 43-то Народно събрание членове на 5 октомври 2014г.
Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на СИК, са подробно описани в Решение № 672 – НС от   13.08.2014 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

 

 

 

 

При провеждане на консултациите, партиите и коалициите от партии, представят:

 

1.Пълномощно, от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

2. Заверено от партията копие, от удостоверение за  актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите (05.08.2014г.), или копие от решението за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на лицата,  представляващи партията  или коалицията;

3. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за СИК лице;

4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51 ал.2 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

При изготвянето на предложенията, за състав на СИК следва, да  се  имат  в предвид изискванията на решенията на ЦИК и чл. 95  и  96  от  ИК.

Съгласно Хронограмата на ЦИК и относно организационно-техническата подготовка на изборите, за народни представители в 43-то Народно събрание на 05.10.2014г., предложенията  за  поименен състав и непълнотите по  документите  на  предложените вече от вас членове за СИК,  при спазване  на квоти и длъжности  от проведените консултации, следва  да  се  отстранят своевременно и окончателното им  предаване в общината да стане до 10,00 ч. на 02.09.2014г.

Консултациите за назначаване на ПСИК (подвижна секционна избирателна комисия), ще се извършват отделно, след изтичане на срока на подаване на искания  от избирателите. За същите ще бъдете уведомени, по телефона и чрез сайта на общината, 3 дни преди срещата. Консултациите за ПСИК, при условие, че има подадени 10 бр. искания от избиратели, ще се проведат на 16.09.2014г.

Предварителната подготовка и представянето на необходимите документи за участие в консултациите и за назначаване членовете на СИК, са от първостепенна важност за успешното им финализиране и са неразделна част от протокола и предложението на Кмета на общината, за назначаване на СИК от Районна избирателна комисия – Перник.

Приложение: Решение № 672 – НС от 13.08.2014 г. на ЦИК и копия на Заповеди №РД -291/11.08.2014г. и РД -292/11.08.2014г. на Кмета на Община Ковачевци

 

С уважение,

 

инж. Любомир Цветков

Вр.ИД Кмет на Община Ковачевци

(Оправомощен със Заповед № 301/14.08.2014г.

на Кмета на Община  Ковачевци)

pokana_partii_konsultacii