Актуална тема » Обява

Община Ковачевци обявява конкурс

         За длъжността „Управител” на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – 2 бр. (Социални услуги – резидентен тип – Община Ковачевци)- село Сирищник, община Ковачевци

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция е социална услуга в общността, с общ капацитет  25 места, която предоставя комплекс от социални услуги, свързани с организиране на ежедневието и задоволяване  на основните жизнени  потребности на потребителите

Място на работа: село Сирищник, община Ковачевци, област Перник

Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Центровете

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания:

Образование – Висше;

Образователно-квалификационна степен – „Магистър” или „Бакалавър”;

Професионално направление: социални дейности, управление на институции, предоставящи социални услуги;

2. Професионален опит – минимум 2 години трудов стаж в институция за социални услуги  за възрастни хора с деменция

3. Като предимство се счита:

Компютърна грамотност

ІІ. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Център  за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция-  2 бр.

2. Събеседване

ІІІ. Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
  2. Документ за самоличност – оригинал (за справка) и копие;
  3. Европейски формат на автобиография – CV;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация и/или специализация, които се изискват за длъжността – оригинал (за справка) и копие;
  6. Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата (трудова, осигурителна или служебна книжка);
  7. Концепция за дейността и развитието на Център за настаняване от семеен тип за

възрастни хора с деменция – 2 бр., в размер до 10 страници, в два еднообразни

екземпляра, подписани от кандидата на всяка страница, в затворен непрозрачен

плик.   Със съдържание, както следва:

а) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – 2 бр.,

б)  приложимост на идеите и вижданията за развитие на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – 2 бр. и пътищата за постигането им;

 

ІV. Място и срок на подаване на документите:

В срок от 30 дни след публикуване на обявата в местен ежедневник, както и на електронната страница на Община Ковачевци,  на адрес: www.kovachevtsi.com (ако срокът изтича в неработен ден, в следващия работен ден), кандидатите подават горепосочените документи в Деловодството на Община Ковачевци, всеки работен ден  от 8,30 часа до 17,00 часа.

            Кандидатите представят документите в трети запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни плика, обозначени, както следва: Плик № 1 – Документи за участие и Плик № 2- Концепция за дейността и развитието на  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – 2 бр.

При приемането на документите върху плика се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпване. Докумените, изпратени по пощата, не се приемат.

 Повече информация можете да намерите на : http://kovachevtsi.com/?page_id=225

            За допълнителна информация: Ива Борисова – Ст. специалист „Хуманитарни дейности и  връзки с обществеността”, тел. 0889 99 59 54