Актуална тема » Обява „Общинска собственост“

О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 503/02.11.2015 год.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – УПИ ІV-153, кв.102, находящ се в стопанския двор на с. Егълница, община Ковачевци, с площ  2 336 кв.м. с граници по скица ИЗТОК: УПИ V-153, ЗАПАД: Улица/107в-107б/, СЕВЕР: УПИ III-153 кв.102, ЮГ: Улица /110-110а/, с начална цена  9 391  /девет  хиляди триста деветдесет и един /  лева  с ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 04.12.2015 г.  от 13.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 03.12.2015 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 03.12.2015 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 03.12.2015 г. в деловодството на Община Ковачевци.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

Обява