Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  120 / 17.11.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение застроителен план за УПИ VII-90 кв,12 в  с.Сирищник   на Изабела Тур ЕООД-София

             С  проекта за изменение застроителен план за УПИ VII-90 кв,12 в  с.Сирищник   на Изабела Тур ЕООД-София

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА