Новини »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ.

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Деловодството на Община Ковачевци ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща: oba_kovachevtsi@abv.bg

 

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

 

1. С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба за управление на пътищата на територията на община Ковачевци, касаещи се до опазването на общинската инфраструктура, се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба както и вписване на нови такива, свързани със създаване на  задължения на водачите на извънгабаритни и свръхнатоварени  тежкотоварни автомобили  за превенция и контрол.

2. За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.3. Актуализирането на наредбата ще допринесе за справяне с проблемите, свързани с регулярното разстушаване на местната инфраструктура от страна на превозвачите.

4. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТИЩАТА

 

 

§ 1. Чл. 25а и чл. 25б се премахват напълно.

 

 

§ 2. Създава се  нов чл. 26 със следното съдържание:

Чл.26 Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от кмета на общината“

 

§3. Създава се нов чл. 27 със следното съдържание:

 

Чл.27 Към искането по чл.26 заинтересованото лице прилага:

1. маршрутен лист

2. копие от документ за платена такса за издаване на разрешението“

 

§4. Създава се нов чл. 28 със следното съдържание:

Чл.28  (1) Движението на пътни превозни средства с маса с товар по-голяма от 4,5 тона, които извършват превоз на дървесина, строителни материали, кариерни материали и отпадъци (без битови) се извършва след издаване на разрешително от Кмета на общината.

(2) Разрешението се издава след внасяне на определен депозит и заплащане на такса за издаване на разрешителното в Община Ковачевци. Депозита се определя от постоянно действаща комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината, съобразно необходимите възстановителни работи, в случай, че вследствие на превоза се наруши пътната настилка. Депозита се възстановява в едноседмичен срок от извършване на превоза, ако не е констатирано увреждане на пътната настилка и се задържа, ако е констатирано такова.

(3) В разрешителното могат да се поставят и допълнителни условия.

(4) Разрешителното по ал.2 се издава за еднократен превоз и за определен срок за извършване на превоза.

(5) Разрешителното по ал.2 може да се издава за многократни превози, по един и същи маршрут. Ако периода, за който се извършват съответните превозни дейности по ал.1 е по-голям от 1 месец, минималния размер на депозита, който заявителя следва да внесе е не по-малък от 2400 лева.

(6) Собствениците, или лицата които извършват превоза, или възложителите на превоза са длъжни да подават в общината заявление за издаване на необходимото разрешително.

 

§5. Създава се нов чл. 28а със следното съдържание:

 

Чл.28а Представяне на разрешително по чл.28 не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби за отстраняване на аварии и автомобили със специално предназначение и режим на движение.

 
*Забележка: С добавянето на новите членове се изменя номерацията на следващите членове в Наредбата.