Новини » О Б Я В А На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД 247/ 19.05.2016 год.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот УПИ X, кв. 3 по плана на с. Косача, община Ковачевци с площ 3 417 кв.м. с граници по скица ИЗТОК: Път 217а, 217в, 217г , ЗАПАД: имот с пл. №III, кв.3; Косачка река, СЕВЕР: имот с пл. №III, кв.3; Път 217б, 217а  , ЮГ: имот с пл. №II, кв.3, с начална тръжна цена 11 510 /единадесет хиляди петстотин и десет лева/ без ДДС.

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 27.06.2016г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 24.06.2016 г. /включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 24.06.2016 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 24.06.2016 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

Обява 2