Актуална тема »

НА 06.06.2016 г. ОТ 10.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОВАЧЕВЦИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОВАЧЕВЦИ,  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :            

1. Докладна записка с рег. индекс № 91/18.05.2016г.  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в текстовата част  в Решение № 59 от Протокол 8 от редовно заседание, проведено на 01.04.2016г.

 

                                                                    Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

             2. Докладна записка с рег. индекс № 92/18.05.2016г относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги н община Ковачевци

                                                                    Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

             3. Докладна записка с рег. индекс № 93/18.05.2016г., относно: Вземане на решение за провеждане на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние и информационен меморандум и изготвяне на приватизационна оценка на обект по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

                                                                    Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

            4.Докладна записка с рег. индекс № 94/19.05.2016г., относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд  в землището на  село  Ракиловци по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и Заключителни разпоредби  на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

                                                                         Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

              5. Докладна записка с рег. индекс № 95/19.05.2016г., относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд  в землището на  село  Светля по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и Заключителни разпоредби  на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

                                                                         Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

              6. Докладна записка с рег. индекс № 96/19.05.2016г., относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд  в землището на  село  Косача по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и Заключителни разпоредби  на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

                                                                         Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

             7. Докладна записка с рег.индекс № 97/19.05.2016г. относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд  в землището на  село Сирищник  по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и Заключителни разпоредби  на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

                                                                         Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

              8. Докладна записка с рег. индекс № 98/19.05.2016г.  относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд  в землището на  село Сирищник  по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и Заключителни разпоредби  на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

                                                                         Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

              9. Докладна записка с рег. индекс № 99/ 19.05.2016г.  относно: Вземане на решение за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност  с наименование „Ковачевци-2016“ ЕООД

                                                                         Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци

              10. Докладна записка с рег. индекс № 100/20.05.2016г. относно: Инвестиционен проект за Ремонт на местен път № PER 3184/ ІІІ-603, Ковачевци – Светля, Сирищник, мах. Калайджийска”

 

                                                                         Внася: Васил Станимиров

                                                                    Кмет  на Община Ковачевци