Новини » О Б Я В Л Е Н И Е №37/22.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за попълване на Кадастрален план на с.Егълница, мах. „Беловска” общ.Ковачевци с поземлени имоти 1, 2, 13 и 14 с възложител: Елка Григорова Петрова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят и подават  писмени възражения и предложения в Дирекция „ТСУ,А и КС”  в сградата на община Ковачевци.

                                                                                     Община Ковачевци

обявление 1