Новини »

О Б Я В А На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД- 399/08.09.2016 год. О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот – Урегулиран поземлен имот – парцел № IX, кв.3, с площ 3 998 кв.м., находящ се в стопански двор в с. Косача, с граници по скица: ИЗТОК: УПИ II, кв.3; УПИ VIII, кв.3 ЗАПАД: Косачка река СЕВЕР: УПИ I, кв.3; Косачка река ЮГ: зем. земи; УПИ VIII, кв.3 , с начална цена 13 329 лева с ДДС. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 12.10.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 11.10.2016 г./включително/. Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци. Депозит за участие в търга е в размер на 10% от тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 11.10.2016 год. Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 11.10.2016 г. в деловодството на Община Ковачевци. Телефон за контакти: 0889 74 75 79