Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 61/05.08.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за попълване на неурегулирани позелмени имоти  с №1, махала „Балабаница”в землището на с. Калища, община Ковачевци, с възложител: Кирил Петков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                 ОбщинаКовачевци

обявление №61