Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 71/20.09.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващата паянтова стопанска сграда по кадастралния план на с. Сирищник, ЕКАТТЕ 66648, мах. Календерица (Гинкина), община Ковачевци, с възложител: Павел Райчев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци. 

                                                                                ОбщинаКовачевци