Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 87/03.10.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1154 по кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Анелия Александрова Дренска.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №87