Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 89/04.10.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Заповед №РД 433/04.10.2016г. за ПУП – план за регулация и застрояване за имот №042021 по КВС на с.Ковачевци и отреждане на нов УПИ I-042021 „За кланица и свинекомплекс”, в нов кв.113, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №89