Обяви » Обявление ТСУ

105 /28.11.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционно намерение за Етнографски комплекс Лобош, намиращ се в УПИ IX – за етнографски комплекс, хлебна къща, параклис и озеленяване , вк. 30 ,община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 105