Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ковачевци, област Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 160 от Протокол №17 от 29.12.2016г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ №042031 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване /НТП/-нива, целият с площ 3,000дка, находящ се в мест.“Герена“, по КВС на с.Ковачевци, община Ковачевци, за неземеделски нужди, а именно зона „ПП“, „Предимно производствена зона“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.