Новини » Заповед

   № РД-158/25.04.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед РД-137/05.04.2017г.

НАРЕЖДАМ:

Търга обявен за 08.05.2017 г. 10.30 часа, да се проведе на 09.05.2017 г. 10.30 часа, поради факта че 08.05.2017г. е официален почивен ден, съгласно чл.154, ал. 2 от КТ /ДВ бр.105 от 2016г./.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Същата подлежи на обжалване при условията и реда на АПК.

Копие от настоящата заповед да се връчи на длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Инж. Любомир Цветков

Зам-кмет на община Ковачевци

SKM_C25817042515250