ОБЯВИ по ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП » 4/2017 г. „Доставка на дърва и въглища за нуждите на Община Ковачевци за отоплителен сезон 2017-2018 г., три обособени позиции” – ВЪЗЛОЖЕНА

№ в АОП  9067439

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067439

docx_Obrazec_Obqava(2)

Информация за публикувана обява

Образци

Обява

Проект на договор

Публикувано на 05.09.2017 г. :  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 18.09.2017 г. : Протокол № 1

Договор ОП 2

Ценово предложение ОП 2

Договор ОП 3

Ценово предложение ОП 3

Доклад