ОБЯВИ по ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП » 1/26.04.2018 г. „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” с две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хляб за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник”

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” с две обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Доставка на хляб за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник”

обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник”

№ в АОП 9075342

Информация

Обява

КСС ОП 1

КСС ОП 2

Образци

Проект на договор

ESPD-BG1

Публикувано на 22.05.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076336

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 20.06.2018 г. :

Протокол

Доклад

Публикувано на 02.08.2018 г. : Договор ОП 1

Договор ОП 2