ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 1/15.05.2018 г. „Реконструкция на целодневна детска градина „Радост”, с.Лобош“, общ. Ковачевци“

 

Решение за откриване на процедура 1

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=846857&newver=2

Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=846859&mode=view

Документация и образци

КС

КСС

Техническа спецификация

Инвестиционен проект : SKM_C25818051508080  SKM_C25818051508110  SKM_C25818051508140 SKM_C25818051508141 SKM_C25818051508160  SKM_C25818051508161  SKM_C25818051508180  SKM_C25818051508181

SKM_C25818051508190  SKM_C25818051508200 SKM_C25818051508210  SKM_C25818051508220 ilovepdf_jpg_to_pdf (1) ilovepdf_jpg_to_pdf (3) ilovepdf_jpg_to_pdf (4) ilovepdf_jpg_to_pdf (5) ilovepdf_jpg_to_pdf (6)

ilovepdf_jpg_to_pdf (7)  ilovepdf_jpg_to_pdf (8)  ilovepdf_jpg_to_pdf (9)  ilovepdf_jpg_to_pdf (10)

Публикувано на 20.06.2018 г. : Отговори на постъпили въпроси Отговори

Публикувано на 17.07.2018 г. : Протокол 1

Публикувано на 05.11.2018 г. : Протокол 2

Публикувано на 05.11.2018 г. :

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения по  процедура с предмет : “Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”, с. Лобош, община Ковачевци“ открита с Решение № 1/15.05.2018 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 09.11.2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

 

  1. 1.       „Петканин” ЕООД 
  2. 2.      „АСФ Сървис” ЕООД
  3. 3.        „Вива 92” ООД

 

Отстранени участници :

  1. „Стиво Х” ЕООД

Мотиви :

Участникът е представил техническо предложение по образец в обем две страници и е копирал количествената сметка на обекта. На практика копираната количествена сметка не представлява по същество предложение за изпълнение на поръчката и не представлява организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация, както и не е виден начина на изпълнение.

Участникът предлага срок за изпълнение – 180 (сто и осемдесет) календарни дни и гаранционен срок – 2 (две) години.

Представен е линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи, от който е видно изпълнението на дейностите по десетдневки и общата им продължителност. Дейностите са представени окрупнено. Линейният график не показва ресурна обезпеченост – материали, механизация, необходими за изпълнение на дейностите и не става ясно дали доставката на материали е съобразена с посоченото в  линейния график начало и край на изпълнение надейностите. Предложеният график не представлява по същество предложение за изпълнение на поръчката, както и не представлява организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация.

Не е представена организация за изпълнение на строителството.

Участникът не е предложил организация на работата на ключовия екип, не е посочено как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, не са посочени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други координационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното.

Предложението на участника не отговаря на минималните изисквания, при които офертата се оценява с 10 (десет) точки. Поради  това на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията отстранява от по-нататъшно участие в процедурата участника „Стиво Х” ЕООД.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 09.11.2018 г. :

Протокол 3

Доклад

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8/09.11.2018  г.

            За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръччка с предмет :

 “Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”, с. Лобош, община Ковачевци“

Решение за класиране

Договор

Обявление за приключване на договор

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940819&newver=2