ОБЯВИ по ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП » 2/19.06.2018 г. „Доставка чрез покупка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти»

№ на обявата в АОП 9077391 :

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077391

docx_Obrazec_Obqava(2)

Указания и образци

Информация за публикувана обява

Публикувано на 17.07.2018 г. : Информация за удължаване на първоначалния срок на обява

Получените оферти ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 24.07.2018 г. в заседателната зала на Община Ковачевци

 

Публикувано на 25.07.2018 г. : Протокол 1

Доклад

Публикувано на 16.08.2018 г. : Договор